Skip to main content

Het Goois Vocaal Ensemble, gevestigd te Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@gooisvocaal.nl

De secretaris is de contactpersoon gegevensbescherming van het Goois Vocaal Ensemble en is te bereiken via info@gooisvocaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Goois Vocaal Ensemble verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid / donateur bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Geslacht(in geval van lidmaatschap)
  • Geboortedatum(in geval van lidmaatschap)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)(in geval van lidmaatschap)
  • E-mailadres-Stemgroep (in geval van lidmaatschap)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Goois Vocaal Ensemble verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Goois Vocaal Ensemble verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen:-Om met u te communiceren (telefonisch, per mail of per post) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming: Het Goois Vocaal Ensemble neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerkervan Het Goois Vocaal Ensemble) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Het Goois Vocaal Ensemble bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de persoonsgegevens:

  • Na beëindiging van uw relatie met Het Goois Vocaal Ensemble: Maximaal 2jaar.
  • Zo lang u relatie bent van Het Goois Vocaal Ensemble: permanent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Goois Vocaal Ensemble verstrekt geen persoonsgegevens aan derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Goois Vocaal Ensemble gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Goois Vocaal Ensemble en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gooisvocaal.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Goois Vocaal Ensemble wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Goois Vocaal Ensemble neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Datalekken

Wij hebben passende maatregelen genomen om datalekken te voorkomen. Mocht er (onverhoopt) toch sprake zijn van een datalek, dan zullen wij dat omgaand aan u en de beoogde instanties melden.

Kopiëren

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De webbeheerder van het GVE is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij webbeheer GVE.
Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.