Het Goois Vocaal Ensemble, gevestigd te Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@gooisvocaal.nl

De secretaris is de contactpersoon gegevensbescherming van het Goois Vocaal Ensemble en is te bereiken via info@gooisvocaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Goois Vocaal Ensemble verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid / donateur bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor-en achternaam
Geslacht (in geval van lidmaatschap)
Geboortedatum (in geval van lidmaatschap)
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)(in geval van lidmaatschap)
E-mailadres-Stemgroep (in geval van lidmaatschap)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Het Goois Vocaal Ensemble verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

Het Goois Vocaal Ensemble verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen:
-Om met u te communiceren (telefonisch, per mail of per post)indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Geautomatiseerde besluitvorming
-Het Goois Vocaal Ensemble neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Goois Vocaal Ensemble) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
– Het Goois Vocaal Ensemblebewaartuw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
– Na beëindiging van uw relatie met Het Goois Vocaal Ensemble: Maximaal2jaar.
– Zo lang u relatie bent van Het Goois Vocaal Ensemble: permanent.
Delen van persoonsgegevens met derden
– Het Goois Vocaal Ensembleverstrekt geen persoonsgegevens aan derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Goois Vocaal Ensemblegebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Goois Vocaal Ensemble en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gooisvocaal.nl We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Het Goois Vocaal Ensemblewil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Goois Vocaal Ensemble neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Datalekken
Wij hebben passende maatregelen genomen om datalekken te voorkomen. Mocht er (onverhoopt) toch sprake zijn van een datalek, dan zullen wij dat omgaand aan u en de beoogde instanties melden