Skip to main content

Algemene Voorwaarden Goois Vocaal Ensemble

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van het Goois Vocaal Ensemble. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij informatie en artikelen op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom (Disclaimer)

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Goois Vocaal Ensemble is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken voor publicatie anders dan onder bronvermelding van het Goois Vocaal Ensemble.

Het intellectueel eigendom berust bij het Goois Vocaal Ensemble.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.

Het Goois Vocaal Ensemble streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het Goois Vocaal Ensemble aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aankoop toegangskaarten

Bij aankoop van entreebewijzen voor optreden van het Goois Vocaal Ensemble is geen retourrecht en/of teruggave van betalingen mogelijk.

Aankoopbewijs dient door koper(s) zelf te worden uitgeprint; dit toegangsbewijs moet worden getoond bij de entree.